М. Будапешт, 27 квітня 2012 року.

Ми, міністри, відповідальні за вишу освіту, і глави делегацій від органів влади, установ і організацій, присутні на ІП болонському політичному форумі, підтверджуємо прихильність меті, що полягає в розширенні співпраці і політичного діалогу між нашими країнами і різними просторами вищої освіти, і визнаємо значущість справжньої події для досягнення поставленої мети. Міжнародна співпраця у сфері вищої освіти грає основоположну роль в розвитку і підтримці згуртованого, стійкого і відкритого суспільства.

Це припускає тверду прихильність ідеї вищої освіти як ключового чинника розвитку демократії, захисти прав людини і забезпечення стійкого зростання необхідних для глобального відновлення від економічної кризи. ІП болонській політичний форум був присвячено питанням створення і забезпечення взаємозв'язку між національними, регіональними і глобальними просторами вищої освіти, при цьому в ході поглибленого обговорення наступних чотирьох тим аналізувалися майбутні підходи до діалогу в даному контексті. Відповідальність суспільства за вищу освіту і відповідальність вищої освіти перед суспільством в національному і глобальному контекстах.

Даний аспект торкається, зокрема, виділення відповідних інвестицій і державного фінансування для забезпечення рівнодоступної вищої освіти, а також створення на місцях нормативно-правової бази і політичного середовища для того, щоб автономні вищі учбові заклади мали нагоду для виконання своїх різноманітних місій.

Ми визнаємо важливість активної участі академічного співтовариства - студентів професорсько-викладацького складу, співробітників і керівництво вузу - в управлінні і розвитку вищої освіти, чуйно реагуючого на соціальні зміни і економічні потреби. Ми також підкреслюємо важливість створення відкритих і гнучких освітніх шляхів з тим, щоб громадяни з різною освітою і соціальним походженням мали доступ до отримання і завершення вищої освіти.

Глобальна академічна мобільність: стимули і перешкоди, баланс і дисбаланс. Академічна мобільність придбаває все більше значення в забезпеченні глобальних перспектив, підвищенні цивільної активності і забезпеченні випускників адекватним поєднанням знань, навиків і компетенцій, які дозволяють більш ефективно відповідати на виклики національного, регіонального і глобального рівнів.

Ми продовжуємо прагнути відкритих і прозорих освітніх систем і більш збалансованої мобільності усередині наших просторів і систем вищої освіти, а також між ними. Ми бажаємо підвищити академічний обмін ідеями і людьми в наших регіонах і створювати інноваційні асоціації (сіті).

В даному контексті ми маємо намір продовжувати роботу, направлену на скорочення різноманітних чинників, перешкоджаючих мобільності між нашими освітніми просторами, таких як недостатня прозорість кваліфікацій, фінансові бар'єри для студентів, проблеми академічного і професійного визнання, а також перепони адміністративного характеру.В рамках Азіатсько-європейської зустрічі (АSЕМ) ми виражаємо вдячність за роботу по вивченню того, як регіональні конвенції про визнання кваліфікацій в Європі («Лісабонська конвенція Ради Європи / ЮНЕСКО»)1 і Азіатсько-тахоокеанському регіоні («Токійська конвенція»)2 можуть бути використаний для подальшого розвитку процедур визнання між цими двома регіонами.

Ми докладатимемо подальші зусилля для реалізації «Керівних принципів ЮНЕСКО/ОЕСР по забезпеченню якості у сфері трансграничного вищого образования»3, і тієї важливої ролі, яку вони відводять всім залученим сторонам в забезпеченні якості вищої освіти.

Ми продовжимо підтримувати, фінансувати і просувати академічну мобільність, яка сприяє стійкому розвитку нашого суспільства. Ми стимулюватимемо вищі учбові заклади до подальшої розробки сумісних программ і сумісних ступенів. У разі доцільності вітаються ініціативи вищих учбових закладів, направлених на максимально ефективне використовування можливостей для мобільності і співпраці, пропоновані програмами Європейського Союзу.

Глобальні і регіональні підходи до підвищення якості вищої освіти в сучасному міжнародному контексті ми підкреслюємо значущість гарантії якості. Ми розглядаємо її як інструмент підвищення потенціалу вищих учбових закладів по здійсненню якісної освіти, а також як інструмент підвищення прозорості і довір'я.

Ми підтримуємо висновок, міжнародної конференції з питань гарантії якості, спільно організованої Урядом Фландрії і Європейською Комісією в грудні 2011 року. Не дивлячись на те, що різні країни і регіони розробили різні підходи до гарантії якості, у нас схожі проблеми і інтереси. Отже ми можемо отримати велику користь, працюючи над пошуком рішень, які, незважаючи на необхідність їх адаптації до національних контекстів, можуть мати під собою єдині підстави.

Наша мета - подальший розвиток надійних і функціональних систем гарантії якості і сприяння співпраці між ними. Крім того, ми підкреслюємо важливу роль структур кваліфікацій і гарантії якості у вдосконаленні процедур визнання кваліфікацій і міжнародної мобільності.1. Соunсil Еuroре, UNESСО (1997): Convertion оn Recognition Qualifications соnсеrning Ніghеr Еducation іn Еuropean Region (Lisbon Recognition Convention);

2. UNESCO (2011): Regional Convertion on Recognition Qualifications in Higher Education (Токуо Convention);

З. UNESCO, ОЕСD (2005): Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education". Внесок реформ вшцої освіти в підвищення можливостей трудовлаштування випускників

Однією з основоположних місій систем вищоїосвіти єсприяннядовгостроковому трудовлаштуванню випускників. Вдосконалення процедур справедливого визнання періодів навчання і кваліфікацій на основі існуючих міжнародних конвенцій, сприятиме більш тісному взаємозв'язку між системами вищої освіти і глобальною економікою. Ми підкреслюємо значущість підходу, заснованого на результатах навчання, як основи для широкого розповсюдження навчання протягом всього життя, реалізації процедур визнання і валідації попередньої освіти, а також підвищення зрозумілості кваліфікацій. Різні регіони миру можуть вчитися на досвіді один одного в області підвищення можливостей трудовлапггування випускників, зокрема, за допомогою обміну даними про трудовлапггування або прикладами доброї практики.

Подальші дії - робота по вдосконаленню і просуванню концепції болонського політичного форуму повинна бути продовжений з тим, щоб максимально підвищити його потенціал для розвитку політичного діалогу. З цією метою безпосередньо після болонського політичного форуму буде проведена його оцінка з урахуванням думки всіх делегацій учасниць.

Наша мета полягає у вдосконаленні загального розуміння мети і принципів Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА), а також сприяння активному обміну між Європейським простором вищої освіти і іншими регіонами що дозволить укріпити і доповнити поточні міжнародні ініціативи, а також і зусилля на інституційному і національному рівнях. Регіональний обмін досвідом і взаємне навчання повинні зміцнити політичні зобов'язання, прийняті в рамках болонських політичних форумів, а також залучити фахівців-практиків від вищої освіти і представників академічних співтовариств в довгостроковий процес обміну досвідом в області політики вищої освіти. Ми єдині в думці, що таке політична співпраця повинна бути зосереджений на розгляді конкретних питань і що воно може, зокрема, припускати участь тих країн або регіонів, які виразили особливий інтерес до заявлених тем.

Ми також підтверджуємо, що має намір і надалі надавати підтримку в забезпеченні глобального діалогу між студентами і професорсько- викладацьким складом. У зв'язку з цим ми просимо Наглядову групу по болонському процесу (BFUG) в співпраці з контактними лицями, вказаними всіма країнами-учасницями Форуму, продовжити вивчення даного питання. Контактні особи, представляючі різні країни, виступатимуть як посередники між нашими країнами і привноситимуть результати нашої роботи в загальну діяльність за підсумками болонського політичного форуму.

З цією метою ми гаряче підтримуємо і вітаємо заходи, заплановані в рамках політичного діалогу для зміцнення співпраці, початок якому був встановлений болонськими політичними форумами. Наступний болонській політичний форум пройде в 2015 році у Вірменії.

Додаток 1

Список заходів, запланованих в рамках діалогу болонського політичного форуму:

2012 р. - «Політичний діалог між Європейським союзом і Південно- середземноморським регіоном з питань вищої освіти», організатор - Європейська Комісія (дата уточнюється). 24-25 травня 2012 р. - «Значущість докторських ступенів: розвиток потенціалу і вдосконалення мети», ПІ міжнародний семінар в рамках проекту СODОС; організатори - Європейська Асоціація Університетів (ЕUА), Міжамериканська організація з питань вищої освіти (ОUI), Університет Сан Пауло, Бразилія. 21-22 червня 2012 р. - «Би- регіональний підхід до зміцнення адаптивного потенціалу університетів: конференція по обміну досвідом»; організатори - Європейська Асоціація Університетів (ЕUА) і Асоціація Африканських Університетів (ААU), Аддіс- Абеба, Ефіопія. 4-7 липня 2012 р. - «Трансатлантичний діалог: управління вузом - активним учасником глобального освітнього простору - нові напрями, вибір і дилеми. Організатори: Європейська Асоціація Університетів (ЕИА), Американська Порада за освітою (АСІ) і Асоціація університетів і коледжів Канади (АUСС), Зальцбург, Австрія. Осінь 2012 - Семінар з питань, актуальних для розгляду декількома країнами в рамках болонського політичного форуму; організатор - Європейська Комісія. Осінь 2012 г./ весна 2013 р. - Міжнародна конференція на тему «Взаємодія між дослідниками і політиками від вищої освіти з питань довір'я, визнання ігарантії якості»; організатор - співтовариство Фламандця Бельгії. 17-21 вересня 2012 р. - Глобальний саміт лідерів студентських об'єднань; організатори Європейський Студентський Союз (ЕSU) спільно з Національним союзом студентів Великобританії, Лондон (дата уточнюється)24-25 вересня 2012 р. - Заключна конференція по обміну досвідом: СОDОС - Співпраця в області докторської освіти між країнами Латинської Америки, Південної Африки, Азії і Європи; організатори - Європейська Асоціація Університетів (ЕUА), Мережа університетів країн АСЕАН, Регіональна Асоціація університетів Південної Африки, Міжамериканська організація з питань вищої освіти (ОUI) і Каролінський Інститут, Стокгольм, Швеція. 11-12 жовтня2012 р. - IV семінар АСЕМ з питань гарантії якості у вищій освіті, р. Париж (Севр); організатор - Міністерство вищої освіти і науки Франції в співпраці з АСЕМ. 12-14 листопада 2012 р. - «Інноваційні стратегії для розвитку вшцоР«світи країн Латинської Америки і Європи: Міжнародна співпраця і регіональний розвиток» Перша би-регіональна конференція Асоціації університетів в рамках проекту Alfa-Puentes; організатор - Європейська Асоціація Університетів (EUA), Асоціація Університетів "Grupo Montevideo" і 22 національних і регіональних асоціації університетів країн Латинської * Америки і Європи, Сан-Паулу, Бразилія. 14-15 березня 2013 р. - Конференція за наслідками проекту АHELO, р. Утрехт, Нідерланди.

Переклад:

Жанна Олегівна Кузьміних Кандидат педагогічних наук, керівник Міжнародного відділу Національного центру суспільно-професійної акредитації

Джерело:

Beyond Bologna Process: Creating and connecting national, regional and global higher education areas. Statements Third Bologna Policy Forum Bucharest, Арrіl 27th, 2012 // Інтернет: Офіційний сайт Європейського простору вищої освіти: http://www.ehea.info__

Конференція міністрів Європейського простору вищої освіти «Мобільність для вдосконалення освіти. Стратегія розвитку мобільності в Європейському просторі вищої освіти на період до 2020 року». м. Бухарест, Румунія, 26-27 квітня 2012 року.


9137057403489503.html
9137152433641805.html

9137057403489503.html
9137152433641805.html
    PR.RU™