B) Тек кана компьютертер арасында. C)Хост-трансивер мен компьютерлер арасында

C)Хост-трансивер мен компьютерлер арасында

D)Компьютерлер мен перифериялық құрылғылар арасында

E)Дұрыс жауаптары жоқ

84. ….төменгі деңгей жоғарғы деңгейге көрсететін қызметті және оған қол жеткізуді анықтайды

A)келісім

B)реттеу

C)мақұлдау

D) интерфейс

E)нақталық

85. TCP/IP хаттамасының желілік деңгейінде пакет .... болып орналасады

A)кезек

B)кадр

C)бит

D)тақырып

E) дейтаграмма

86. Пакеттерді кескіндеуге (фрагменттеу) қабілеті бар, қолайлы адрестеу жүйесімен және кең дидарлы таратулардан бас тартатын хаттамалар стегі

A)Стек OSI

B)Дұрыс жауаптары жоқ

C)NetBIOS/SMB

D)IPX/SPX

E) TCP/IP

87. Мекен-жайды (адрес) , маршрут пен қатенi тексеруді, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын хаттамалар

A)қолданбалы

B)арналық

C)көліктік

D)маршруттық

E) желілік

88. MAC- адресінің ұзындығы (физикалық)

A)4 байт

B)дұрыс жауаптары жоқ

C)Ұзындығы технологияға байланысты

D)2 байта

E) 6 байт

89. 10-нан басталатын желі адресі келесі класқа жатады

A)E

B)A

C)B

D) C

E)D

90. Желінің өткізу қаблеттілігін ұлғайту үшін ТСР хаттамасы ... қолданады

A) Сырғымалы терезе

B)Шиндік арбитраж

C)Дұрыс жауаптары жоқ

D)Бар болу уақыты

E)Ақпараттарды жіберу уақыты

91. Қөліктік деңгейдің хаттамалары

A)дұрыс жауаптары жоқ

B)UDP, IP

C)TCP, SMTP

D) TCP, UDP

E)SMTP, FTP

92. Құрама желіде сенімді алмасуды қамтамасыз ететін хаттама

A)DHCP

B)UDP

C)ICMP

D)IP

E) TCP

93. Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы мақұлдасу ... деп аталады

A)анықтылық

B)реттеу

C)растау

D) квитирование

E)келісім

94. Түйiннiң динамикалық кескiнiнiң хаттамасы

A)TCP

B)ICMP

C) DHCP

D)IP

E)UDP

95. Internet хабарламаларын басқаратын хаттама

A)IP

B)DHCP

C)UDP

D)TCP

E) ICMP96. Сервердегі өзінің пошта жәшігіне қосылу үшін пошталық клиентпен қолданылатын TCP/IP стегінің хаттамасы

A)SMTP

B)HTTP

C) POP3

D)NNTP

E)IMAP

97. Оң жағынан домендік атаумен толықтырылған атаудың аталуы

A)Түйіннің жарты домендік аты

B)Түйіннің домендік аты

C)Барлық жауаптары дұрыс

D)Түйіннің қысқа домендік аты

E) Түйіннің толық домендік аты

98. DNS-тің негізгі типтері:

A)Дұрыс жауаптары жоқ

B) Басты, резервті, хэштеуші

C)Резервті, физикалық, екілік

D)Басты, қосымша, хэштеуші

E)Кэштеуші, басты, хэштеуші

99. Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдау, қолданушылардың қорларға мүмкіндігін басқару аймағы

A)Дұрыс жауаптары жоқ

B)Өнімділікті басқару

C)Қорларды басқару

D)Конфигурацияларды басқару

E) Қолданушыларды басқару

100. Интернетке қосылу әдістері:

A)GPRS

B)Спутникті Интернет

C)Көрсетілген жолмен қосылу

D)Dial-Up, ADSL модемдік байланыс

E) Барлық жауптар дұрыс


4-НҰСҚА

1. Алгоритмдерді графикалық түрде бейнелеу үшін нені қолданады?

A)Функция графиктері

B)Сызықтар, нүктелер

C)Формулалар

D)Барлық жауаптар дұрыс

E) Геометриялық фигуралар

2. Егер а=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=2 болатын өрнекті таңда:A) с:= a mod b

B)с:=b mod a

C)с:=b div a

D)с:= a div b

E)с:=a/b

3. Берілгені: х:=-8; y:=2; s:=x+y; writeln('Екі санның қосындысы s:=',s) Экранға не шығады?

A)6

B) Екі санның қосындысы s:=-6

C)Екі санның қосындысы -6

D)s:=-6

E)10

4. Әр түрлі класқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі қалай аталады?

A)Инкапсуляция

B)Декапсуляция

C)Метоморфизм

D)Мұрагерлік

E) Полиморфизм

5. Жоба файлының кеңейтілуін көрсет.

A).exe

B).pas

C).dfm

D).dcu

E) .dpr

6. Пішін файлының кеңейтілуі қандай?

A).dcu

B).exe

C).pas

D).dpr

E) .dfm

7. Компиляциядан кейін модуль қандай кеңейтілуге ие болады?

A).exe

B).pas

C).dfm

D).dpr

E) .dcu

8. Төменде берілгендер ішінен оқиға атауы болып табылмайтынын анықта:

A)OnDblClick

B)OnClose

C)OnKeyClick

D) OnKeyDown

E)OnChange

9. Құрамына бір ғана форма кіретін жобаны сақтау кезінде қанша файл құрылады

A) 6

B)2

C)7

D)5

E)4

10. Санды сандық бейнеден жолдық бейнеге түрлендіру үшін қандай стандарттық процедура қолданылады?

A) Str

B)Copy

C)Insert

D)Var

E)Pos

11. Бірөлшемді жиым элементінің орнын анықтау үшін нені анықтау қажет?

A)Оның мәнін

B)Оның типін

C)Оның өлшемін

D)Оның элементтер санын

E) Оның индексін

13. Батырма компоненті төменде берілген кластың қайсысына жатады?

A)Tedit

B)TImage

C)TPanel

D) TButton

E)TLabel

16. Мәзірде жалауша маркерін орнататын қасиет?

A)GroupIndex

B)Break

C) Checked

D)Bitmap

E)Shortcut

17. Мәтіндік файл қызметші сөзі?

A) Text

B)File

C)Char

D)String

E)Record

18. reset (f) процедурасы:

A)файлдық айнымалыны сыртқы жадыдағы физикалық файлмен байланыстырады

B)файлды жабады

C)курсорды келесі позицияға ауыстырады

D)файлды оқу үшін ашады және ондағы берілгендерді өшіреді

E) файлды оқу үшін ашады

19. Файлдың барлық жазбаларын өңдеу (файл соңын анықтау)?

A)while not eoln (f) do…,

B)while eof (f) do …,

C)while eoln (f) do …,

D)close (f)

E) while not eof (f) do …,

20. Саймандық тақтадағы батырмаларды бөліп тұратын сызықты орнату үшін қандай команда орнатылады?

A)Position

B)Edit

C)Control

D) New Separator

E)New Button

21. Саймандық тақтаны қандай компонент көмегімен бейнелеуге болады?

A)PageControl

B)ScrollBar

C)TrackBar

D)StatusBar

E) ToolBar

22. Берілгені: var c, d: integer; procedure p(x:integer; var y:integer); begin y:=x+1; end; begin … h (c, d); … end. Процедураның қандай параметрлері айнымалылар параметрі болып табылады?

A) y

B)x, y

C)c

D)x

E)c, d

23. Формальды параметрлер … болып бөлінеді.

A)жергілікті, ауқымды

B)айнымалылар, ауқымды

C)тұрақтылар, жергілікті

D)фактылы, ауқымды

E) мәндер, айнымалылар, тұрақтылар

24. Функцияда формальды параметрлер сипатталады:

A)бас бағдарламада

B)Var сөзінен кейін

C)функция тұлғасында

D) функция атауынан кейін жақша ішінде

E)бағдарлама атауынан кейін

25. Функцияның процедурадан айырмашылығын көрсет:

A)функция тақырыбында формалды параметрлер тізімі көрсетіледі

B)функцияда өз белгілері, тұрақтылары, типтері, айнымалылары сипатталады

C) функция мәнді қайтарады, ал оны шақыру бағдарламада өрнектегі айнымалы сияқты қолданылады

D)айырмашылығы жоқ

E)функцияны бас бағдарламаның кез келген бөлімінен шақыруға болады

26. Қандай қасиеттің көмегімен сызық стилін орнатуға болады?

A)Mode

B)Font

C)Pen

D) Style

E)Color

Canvas.RecTangle(10, 10, 250, 120);

A)штрих үлгісін және түсін орнатады

B)боялған төртбұрыш сызады

C) тіктөртбұрыштың ішін (10,10) нүктесінен бастап (250,120) нүктесіне дейін штрихтайды

D)(10, 10) нүктесінен бастап (250, 120) нүктесіне дейін тіктөртбұрыш сызады

E)тіктөртбұрыш салады және оны штрихтайды

29. Мәтін шығару әдісі

A)Text

B)Color

C)Style

D)Canvas

E) TextOut

34. ISO/IEC стандарты бойынша ӨЦ құрылымы 3 базалық топта болады …

A)Барлық жауап дұрыс

B)ӨЦ негізгі процессі, көмекші процесс,

C) ӨЦ негізгі процессі, көмекші процесс, ұйымдық процесс

D)көмекші процесс, ұйымдық процесс

E)ӨЦ құрылымы

35. Жұмысты дұрыс аяқтап келесі бетке өту кезеңінің моделі

A)Прототипирования моделі

B)Көпжолдық модель

C) Каскадты тәсіл

D)Спиральды

E)Бағанды итерационды моделі

37. Қолданушыға қажет мәліметтер қорының жинағы, операциялық жүйе файлдары, форматтық және лексикалық қор, сондай-ақ құрылымдық тіл, енгізуге арналған, өңдеу, іздеу, және форма түрінде ақпараттың берілуі бұл ...

A)Техникалық қамтамасыздандыру (ААЖ)

B)Программалық қамтамасыздандыру (ААЖ)

C)Заңмен қамтамасыздандыру (ААЖ)

D)Математикалық қамтамасыздандыру (ААЖ)

E) Ақпараттық қамтамасыздандыру жүйесі (ААЖ)

38. ӨЦ БҚ проект кезеңі бойынша қорытындысына өзгерті характеристикасы

A)Дұрыс жауап жоқ

B)Каскадты тәсіл

C)АЖ фазалық енгізу

D)Модельдік

E) Итерациялық

39. Адамдардың өндірістік қатынасқа бағынушылығы калай аталады?

A)Басқарушы жүйе

B)Желілік жүйе

C)Ұйымдастыру жүйесі

D)Иерархиялы басқару жүйесі

E) Иерархиялы ұйымдастыру жүйесі

40. Эксперттік жүйе

A)ЭЕМ-ді қолдана отырып, ғылыми пәнді оқытуда интелектуалды тәсілдері қолдану

B)Арнайы есептің шешімі

C)Барлық жауабы дұрыс

D)Компьютерлік ақпараттық жүйе ортасындағы ең үлкен прогресс

E) Кейбір пәндік аймақтардың эксперттік функциясын бағдарлама жиыны атқарады

41. Структуралық (формалдау) есебі- бұл...

A)есеп, басқару есебін құру және мәліметтерді өңдеуде жобаның басқы бейнесі

B)есеп, жұмысшылар саны көбейеді де толық қаржыландырудың бөлінеді

C)дұрыс жауап жоқ

D)есеп, элементтерді бөлу мүмкін емес және оларға байланыс орнату

E) есеп, бүкіл элементтер белгілі және бір-бірімен сәйкестендіру

42. ААЖ концептаульды жобалау мәліметтер банкі белгілеген көрсеткіштің қандай процессі болып табылады?

A)Орындаушылар

B) Эвристикалық

C)Эксперттық жүйе

D)Концептуальды жобалау

E)Барлық жауап дұрыс

44. Бірнеше өрістерден тұратын кілтті не деп атаймыз?

A)Объектілердің атрибуттары

B)Қатынас

C)Кілттік өріс

D)Жазба

E) Құрамдас кілт

45. Өріс ұзындығы немен өлшенеді?

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Байтпен

C)Пиксельмен

D)Миллиметрмен

E) Символмен

46. Кесте құру тәсілдері

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Конструктор режимінде

C) Шебер көмегімен

D)MS EXCEL- де

E)Мәліметтерді енгізу жолымен

47. Кестелер арасындағы байланыс орнату үшін нені қолданамыз?

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Сервис→ Мәліметтер сызбасы

C)Байланыс менюі

D)Қасиеттер батырмасы

E) Мәліметтер сызбасы батырмасы

48. Кесте режимінде «Тегі», «Аты», «Телефон» деген үш бағаннан тұратын 200 адамдар жазылған. Кестеде қанша өріс және жазбалар бар?

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)200 өріс 3 жазба

C)600 өріс 200 жазба

D) 3 өріс 200 жазба

E)6 өріс 200 жазба

49. Мәліметтер қоры қандай объектсіз құрылмайды?

A)Макроссыз

B) Кестесіз

C)Модулсіз

D)Пішімсіз

E)Есеп берусіз

50. Cұратуды құру жолдары

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Қиылысқан Сұрату

C) Жай Сұрату

D)Мастер көмегімен

E)Конструктор

52. «Условия» қатарына сұрату нәтижелерін кірістірусіз қосу үшін қандай мән енгіземіз?

A) Is Null

B)dBase

C)For

D)Дұрыс жауабы жоқ

E)Null Is

54. #12.08.08.#

A)12 тамыз 2008 жылғы барлық жазбаларды өшіреді

B)12 тамыз 2008 жылғы барлық жазбалардың орындарын ауыстырады

C) 12 тамыз 2008 жылғы барлық жазбаларды табады

D)Дұрыс жауабы жоқ

E)12 тамыз 2008 жылғы барлық жазбаларды қосады

55. Сұратудың негізгі түрлері

A)Өзгертуге арналған сұрату

B)Таңдау бойынша өзгертуге және сақтауға арналған сұрату

C)Таңдау бойынша сақтауға және өшіруге арналған сұрату

D)Өшіруге арналған сұрату

E) Таңдау бойынша сұрату және өзгертуге арналған сұрату

56. «Бір- көпке» қатынасы

A)бір кестедегі әр бір жазба басқа кестедегі бір немесе бірнеше жазбаларға сәйкес келеді

B) бір кестедегі әр жазба басқа кестедегі бір немесе бірнеше жазбаларға сәйкес келеді

C)объектілердің арасындағы өатынастың типі сіздің көзқарасыңызға байланысты

D)бір кестедегі әр жазба басқа кестедегі тек бір жазбаға сәйкес келеді

E)дұрыс жауабы жоқ

57. Есеп беру....................... негізінде құрылады

A)Дұрыс жауабы жоқ

B)Сұрату

C)Басқа есеп беру

D) Кесте қоры

E)Пішім

58. Есеп беру жұмысы төмендегідей режимде орындалады

A)Пішім

B) Алдын- ала қарау

C)Үлгі

D)Дұрыс жауабы жоқ

E)Конструктор

59. Пішім шеберін қалай шақыруға болады?

A)Пішім шебері

B)Кесте режимі

C)Басқа пішімдер

D) Құру- Пішім шебері

E)Дұрыс жауабы жоқ

60. Бір баған дегеніміз-

A) Пішім терезесінде бір жазба шығады, оның атрибуты бір бағанда орналасқан

B)Пішім терезесінде бірнеше жазбалар шығады, бірақ оның атрибуты бірден бірнеше жолмен бағандарда орналасқан

C)Пішім терезесінде тек бір ғана жазба шығарылады

D)Графикалық объектісіз рәсімдеу

E)Дұрыс жауабы жоқ

61. Тездетілген перне мүмкіндігі

A)SHIFT

B)SHIFT+T

C)CTRL+K.

D)CTRL+R.

E) CTRL+F.

62. Мәтіндік тип деректері

A)MS Access кестелерде бейнелерді және басқа екіеселенген деректерді құжаттарды, суреттерді, дыбыстық жазбаларды сақтайды

B)Access қосымшасында жаңа жазбаны енгізуге арналған біріңғай сипаты

C)Күн мен уақыт сипаты

D)Есептеу жүргізуге арналған сандық деректер

E) Алфавиттік-сандық деректер (мәтін және сан)

63. Санауыш тип деректері

A)Есептеу жүргізуге арналған сандық деректер

B)Алфавиттік-сандық деректер (мәтін және сан)

C) Олардың мәндері бірегей, әрбір жаңа қосқан сайын 1-ге тізбектей артып отыруы немесе кез-келген сан болуы мүмкінсипаты

D)Күн мен уақыт сипаты

E)MS Access кестелерде бейнелерді және басқа екіеселенген деректерді құжаттарды, суреттерді, дыбыстық жазбаларды сақтайды

64. Office Access 2007 жаңа элемент интерфейсі «Коллекция»

A) Басқарудың жаңа элементі, сыртқы түрдің операциясының орындалғаны туралы нәтиже береді

B)қосып-өшіру режимі көмегімен терезенің төменгі бөлігіндегі жолақ, батырма мазмұны туралы мәлімет береді

C) Терезенің жоғарғы аумағындағы қосымша командаларды таңдау

D)Құрылғылар панелінің жартылай ашық түрі, белгіленген мәтінде пішімдеуді тез қолдануға және жартылай қарайтылған немесе курсивты сызылған, қаріпті өзгертуге мүмкіндік береді

E)Командалардың бірігуі мен кескінделуі, оларды тез табуға мүмкіндік береді

Шаблон -

A)Бұл визуалды мәліметтің көрсетілімі, кестеде мәліметтер қорын ұстайды, немесе сұраныстан қайтқан қорытындыны шығарады

B)Бұл Microsoft Office Access 2007 немесе Access мәліметтер қоры ядро символында орнатылған арнайы мазмұн сипаттамасы

C)Дұрыс жауап жоқ

D) Бұл дайын мәліметтер қоры белгілі есеп беру кезінде қажетті кестелерді, сұраныстар және пішімдерді қосады

E)Бұл мәліметтер қоры объектісі, енгізуге, сұраныста және кестеде мәліметтерді өзгертуге немесе қолдануға болады

68. Ақпараттың көрсетілім пішіндері

A)дұрыс жауабы жоқ

B)графикалық, тізбектік, растрлық

C)символдық, тізбектік, векторлық

D)мәтіндік, графикалық, тізбектік

E) символдық, мәтіндік, графикалық

69. KZ доменін басқаратын және реттейтін ұйым:

A)дұрыс жауабы жоқ

B)KZ домендік зонаның коммерциялық орталығы;

C)қазақстандық провайдерлер алаңдарында орналасқан желілік орталықтар;

D)IT-компанялардың қазақстандық ассоцияциясы

E) Желілік ақпараттың қазақ орталығы

70. Түрлі объектілерде мәліметтердің орналасу әдісімен ұсынылуын анықтайды (кестелерде, МҚ, баспаларда және т.б..)

A)пакет

B)кескін

C)кадр

D)дұрыс жауабы жоқ

E) формат

71. Қолданушылардың абоненттерінің арасында мәлімет алмасу тапсырмаларын шешуге арналған желі

A)ақпараттық

B)компьютерлік

C)аралас

D) есептеуіш

E)Барлық жауабы дұрыс

72. Осы технологияның негізі ашық желілерден транзитпен өтетін барлық ақпараттық жүйелердің трафигін болдырмау қабілеттігінде:

A)WAN

B)LAN

C)CAN

D)MAN

E) VPN

73. Бірнеше концентраторларды пайдаланып, өзара жұлдызша байланыспен біріккен желі

A)барлық жауаптары дұрыс

B)жалпы шина

C)сақина

D)жұлдызша

E) ағаш

74. Желінің конфигурациясының түрлері:

A)Дұрыс жауап жоқ

B)Толық байланысты, байланысты емес

C)Соединенные, несоединенные

D) Толық байланысты, толық емес байланысты

E)Байланысты, байланысты емес,

75. «орама жұп» кабелін компьютерге жалғайтын ажыратқыш

A)RJ-16

B) RJ-45

C)RJ-42

D)RJ-15

E)RJ-30

76. Пластикалық қабықшадағы, өзара оралған бір немесе бірнеше жүпты байланыс сымдар түрі

A)дұрыс жауабы жоқ

B)оптоталшықты

C)екіорамалы

D)коаксиалды

E) орама жүп

77. Берілгендерді сығу мәліметтердің қайта жіберу уақытын қысқартатын процес

A)Арнадағы кедергілерді басу подавлению помех в линии

B)Дұрыс жауаптары жоқ

C)Жіберу аралығындағы уақытты азайту уменьшению времени между передачами

D)Артық элементтердің өшірілуі удалению избыточных элементов

E) Мүмкін болатын маршруттардың санын азайту уменьшению числа возможных маршрутов

78. Тар жолдық жүйелердің мәліметтерді жіберу түрі:

A) бір жиіліктегі сандық сигнал

B)түрлі жиіліктегі сандық сигнал

C)аналогтық сигналдар

D)бір бағытқа бағытталған сандық сигнал

E)дұрыс жауаптары жоқ

79. Көптеген бас тартулар кезінде бірнеше өзара байланыспайтын желіге бөлініп кететін желі түрі

A)Ethernet

B)ArcNet

C)Дұрыс жауаптары жоқ

D) FDDI

E)TokenRing

83. Бір деңгейде орналасқан, бірақ түйіндері әртүрлі, желілік компоненттерімен алмаса алатын, хабарламаның реттілігі мен форматын анықтайтын пішімделген ережелер:

A) хаттама

B)маршрутизация

C)коммуникация

D)интерфейс

E)дұрыс жауаптары жоқ

84. Пакет "Өміршеңдігі " -

A)желідегі пакетінің кету уақыты

B)берілгендерді қабылдауға кеткен компьютер уақыты

C)пакеттің міндетті түрде жіберушіден қабылдағышқа өтетін жол уақыты

D) желідегі пакеттің берілу уақыты

E)дұрыс жауаптары жоқ

85. Хаттамалар іске ..... арқылы асырылады

A)нақталық

B)реттеу

C)келісім

D) тақырыптар

E)мақұлдау

86. Компьютерлер арасындағы сеансты байланыстарды қолдайтын және сенімді ақпарат алмасуына кепiлдiк беретін хаттамалар

A)арналық

B) көліктік

C)желілік

D)маршруттық

E)қолданбалы

87. ІР-адресіні ұзындығы-

A)Желінің қай класқа жататындығына байланысты

B) 4 байт

C)1 байт

D)6 байт

E)Айнымалы ұзындықты

90. Осы хаттамада мәліметтердің жіберілуі UDP хаттамасы көмегімен орындалады

A)ICMP

B)IP

C)ARP

D)TCP

E) DHCP

91. Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ

A)Өнімділікті басқару

B)Дұрыс жауаптары жоқ

C) Қорларды басқару

D)Қолданушыларды басқару

E)Конфигурацияларды басқару

92. Желі конфигурациясын жобалау, оның кеңейтілімін, қажетті барлық құжатнаманы жүргізетін аймақ

A)дұрыс жауаптары жоқ

B) Конфигурацияларды басқару

C)Қолданушыларды басқару

D)Өнімділікті басқару

E)Қорларды басқару

93. Өкілеттілік аймағын басқаратын DNS сервері

A)резервті

B)кэштеуші

C) негізгі

D)дұрыс жауаптары жоқ

E)екілік

94. Клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері

A)резервті

B)екілік

C)Дұрыс жауаптары жоқ

D)негізгі

E) кэштеуші

95. Сұраныс типтері:

A)Дұрыс жауаптары жоқ

B) Рекурсивті, итеративті, кері

C)Итеративті, инверсті, кэштеуші

D)Резервті, итеративті, инверсті

E)Екілік, резервті, кері

97. Интернетте доменге атау беруші жүйені басқаратын және хаттамалар нөмерін иемденетін коммерциялық емес ұйым

A)Интернет архитектурасы бойынша кенес (IAB)

B)Аккредитованные регистраторы

C)Басты Интернет ұйымы

D) Ерекшеленген аттары мен нөмірлері бар Интернет корпорациясы (ICANN)

E)Интернет бойынша құралған инженерлі жұмысшы топ (IETF)

98. Электронды поштамен жұмыс жасағанда хабарламаларды жіберетін хаттама

A) SMTP

B)IMAP

C)РОР3

D)FTP

E)барлық жауаптар дұрыс

99. Ұялы телефон арқылы Интернетке қосылу әдісі

A)Спутникті Интернет

B)Көрсетілген жолмен қосылу

C)ADSL

D)Радиоқатынас

E) GPRS

100. Еркін пікір-талас жүргізуге арналған қызмет

A)e-mail

B)WWW

C)телеконференции

D)Telnet

E) USENET


9134727072814014.html
9134788132186869.html

9134727072814014.html
9134788132186869.html
    PR.RU™